Starcraft Broodwar Windows 7 дээр графикийн асуудал шийдэх

Onlineplay Mongolia системээр Starcraft тоглогчдын хэлэлцүүлэг
Post Reply
User avatar
Nacho
Admin
Posts: 1836
Joined: 23 Jul 2011, 13:31

Starcraft Broodwar Windows 7 дээр графикийн асуудал шийдэх

Post by Nacho »

Starcraft Broodwar суусан хайрцаг дотор шинээр "New Text Document.txt" гэсэн файл үүсгээд дотор нь дараахь коммандуудыг хуулж өгнө:

taskkill /f /IM explorer.exe > NUL
StarCraft.exe
start /B explorer.exe

Үүний дараа "Save As..." хийх ба файлын нэрийг runWin7.bat болгож өөрчилнө. Өөрөөр хэлбэл файлын *.txt гэсэн өргөтгөлийг *.bat болгоно.
PS2, PSP2000, PS3, Xbox1, Xbox360, Wii, SegaGenesis
Post Reply